custom-header-zee1

Diensten

Algemeen intro

U laten begrijpen hoe, waarom en op basis van welke zorgen, behoeften en percepties deelnemers en gepensioneerden tot keuzes en voorkeuren komen, u dichter bij uw doelgroep brengen. Dat is mijn missie. Dat doe ik vanuit een brede ervaring met onderzoek en marketing consultancy. En met de ambitie om u te laten zien dat onderzoek werkelijk kan bijdragen aan succesvolle besluitvorming. En niet alleen maar nieuwe vragen oproept.

Pensioenfondsen

Het waren al turbulente tijden voor pensioenfondsen, met een steeds maar lagere rente en dekkingsgraden die mede daardoor onder druk staan, dreigende kortingen en een beperkt vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Met het onlangs afgesloten pensioenakkoord is die dynamiek niet voorbij, in tegendeel. Er komen grote veranderingen af op de sector. Pensioenfondsen moeten een keuze gaan maken tussen twee contractvormen en de inrichting daarvan. Bij de beleggingsrisico’s die pensioenfondsen aangaan is het essentieel, dat deze aansluiten bij de risicohouding per leeftijdscohort. En die risicohouding moeten fondsen elke vijf jaar actualiseren.
De combinatie van focusgroepen (met deelnemers en gepensioneerden) en een online onderzoek (operationeel uitgevoerd door Motivaction) geven u een scherp beeld hoe deelnemers en gepensioneerden zekerheid en risico tegen elkaar afwegen en welke emoties, zorgen en wensen daarbij een rol spelen. Het risicoprofiel dat het onderzoek oplevert laat zich goed vertalen naar beleggingsrisico’s, in termen van de verhouding tussen zakelijke en vastrentende waarden. De grote ervaring die Zegwaart Consultancy en Motivaction hebben met risicobereidheidsonderzoek maakt het mogelijk om een stap te maken naar een nieuwe aanpak, die goed aansluit bij de eisen, die het nieuwe pensioenstelsel gaat stellen.

Het onderzoek naar risicohouding wordt uitgevoerd door Zegwaart Consultancy in samenwerking met Motivaction.

Risicohouding in beeld
Inmiddels hebben ruim zestig pensioenfondsen ervoor gekozen om het onderzoek naar de risicohouding bij deelnemers en gepensioneerden te laten uitvoeren door Zegwaart Consultancy, samen met Motivaction. Daarbij gebruiken we een aanpak, die wetenschappelijk is onderbouwd en is gevalideerd met kwalitatief onderzoek

Natuurlijk bepalen we bij elk onderzoek naar risicohouding, in samenspraak met het bestuur van het fonds dan wel de werkgroep of commissie waaraan de voorbereiding daarvan is gedelegeerd, welke invulling van het onderzoek het best past bij het betreffende fonds.

Online onderzoek

Kwantitatief onderzoek (online), waarbij ik de regiefunctie vervul (adviseren over beste aanpak, samenstellen vragenlijst, aanspreekpunt, aansturen onderzoeksbureau, rapportage en presenteren van de resultaten) en samenwerk met Motivaction.