custom-header-zee1

Diensten

Algemeen intro

U laten begrijpen hoe, waarom en op basis van welke overwegingen en informatie uw doelgroep tot keuzes komt, u dichter bij uw doelgroep brengen. Dat is mijn missie. Dat doe ik vanuit een brede ervaring met onderzoek en marketing consultancy. En met de ambitie om u te laten zien dat onderzoek werkelijk kan bijdragen aan succesvolle besluitvorming. En niet alleen maar nieuwe vragen oproept.

Pensioenfondsen

Het zijn turbulente tijden voor pensioenfondsen. Een steeds maar lagere rente en dekkingsgraden die mede daardoor onder druk staan, strenger toezicht, een nieuw toetsingskader, afnemend vertrouwen in het stelsel en voortdurende discussie over de toekomst ervan. Binnen die dynamische context is het van groot belang en ook wettelijk verplicht, dat fondsbesturen en sociale partners weten, hoe hun achterban denkt en voelt over de issues die nu relevant zijn, met name de afweging tussen zekerheid, risico en opbrengst. Risicobereidheid is een belangrijke karakteristiek van een fonds, waarop de beleggingsrisico’s afgestemd moeten zijn. En risico’s zullen steeds meer richting deelnemers verschuiven. Dat maakt risicobereidheidsonderzoek actueel en relevant.

Samen met PGGM en PNO Media heeft Zegwaart Consultancy een model ontwikkeld om de risicohouding van deelnemers en gepensioneerden te meten. Inmiddels is deze aanpak uitgegroeid tot een standaard in de markt; inmiddels hebben meer dan vijftig pensioenfondsen voor Zegwaart Consultancy gekozen (zowel bedrijfstak- als ondernemingspensioenfondsen en beroepsfondsen).
De combinatie van focusgroepen (met deelnemers, gepensioneerden en soms ook werkgevers) en een online onderzoek (operationeel uitgevoerd door Motivaction) geven u een scherp beeld hoe deelnemers en gepensioneerden zekerheid en risico tegen elkaar afwegen en welke emoties, zorgen en wensen daarbij een rol spelen. Het risicoprofiel dat het onderzoek oplevert laat zich goed vertalen naar beleggingsrisico’s, in termen van de verhouding tussen zakelijke en vastrentende waarden. U kunt gebruik maken van een bewezen aanpak, waar pensioenfondsen enthousiast over zijn.

Het onderzoek naar risicohouding wordt uitgevoerd door Zegwaart Consultancy in samenwerking met Motivaction.

Risicohouding in beeld
Inmiddels hebben ruim vijftig pensioenfondsen ervoor gekozen om het onderzoek naar de risicohouding bij deelnemers en gepensioneerden te laten uitvoeren door Zegwaart Consultancy. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de aanpak, die samen met PGGM en PNO Media werd ontwikkeld. In de contacten met pensioenfondsen over vooral het online onderzoek komen regelmatig enkele thema’s terug.

Steekproef of hele bestand?
Bij een beperkte populatie, tot ongeveer 5.000 deelnemers of gepensioneerden, doet deze vraag zich natuurlijk niet voor en benaderen we iedereen. Maar gaat het om grotere aantallen, dan zijn de volgende overwegingen relevant:

 • Het benaderen van de totale populatie van deelnemers en gepensioneerden creëert de suggestie van een referendum en daarmee verwachtingen, die wellicht niet waargemaakt kunnen worden
 • Het werken met steekproeven als zodanig is algemeen geaccepteerd en zorgt niet voor een mindere acceptatie. Overigens is ook hier het aanhaken bij een bewezen standaard een argument om met steekproeven te werken
 • Het benaderen van de totale populatie kan ertoe leiden dat ook deelnemers die in het buitenland wonen benaderd moeten worden of dat een Engelstalige versie van de vragenlijst online moet komen. Dat kost tijd en budget
 • Het sturen van uitnodigingsbrieven en eventueel een reminder naar alle deelnemers en gepensioneerden vergt aanzienlijk hogere druk- en portikosten dan bij een steekproef
 • Voor een wetenschappelijk verantwoord onderzoek en statistisch voldoende nauwkeurige resultaten volstaan steekproeven uit het bestand van deelnemers en gepensioneerden

Ook de slapers?
Het onderzoek beperkt zich meestal tot actieve deelnemers en pensioengerechtigden. De niet-actieven of ‘slapers’ blijven dan buiten beschouwing. Dat doen we om de volgende redenen:

 • De slapers bij het betreffende fonds zijn deelnemer bij een ander fonds en kunnen daar gehoord worden
 • Slapers hebben in alle opzichten een grotere afstand tot het fonds en zullen daarom minder vaak meedoen aan onderzoek
 • Een principieel punt is tenslotte, dat pensioenfondsen in de regel hun beleid niet willen sturen op de opvattingen van de niet-actieven

Voor pensioenfondsen met een omvangrijk bestand aan inactieven, zoals bijvoorbeeld PGB, is het natuurlijk mogelijk om die groep wel in het onderzoek te betrekken.

Waarom onderzoek als we al een Verantwoordingsorgaan hebben?
Soms leeft bij fondsbestuurders de opvatting, dat onderzoek naar risicohouding niet nodig is, omdat het Verantwoordingsorgaan op dat domein als gesprekspartner van het bestuur kan optreden. Het is gevaarlijk om bij het thema risicohouding te koersen op de mening van bijvoorbeeld het Verantwoordingsorgaan:

 • Leden van het Verantwoordingsorgaan zijn qualitate qua meer betrokken en hebben meer kennis en inzicht dan de reguliere deelnemers. We zien steeds dat kennis en inzicht mede bepalend zijn voor de risicohouding. Dat vormt derhalve een ernstige bias
 • Een Verantwoordingsorgaan geeft geen inzicht in differentiaties naar bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en opleiding c.q salarisniveau
 • Risicohouding is een thema, waar behalve kennis en inzicht ook zorg, angst, wantrouwen en misinformatie een rol spelen. Bovendien raken de gevolgen van beslissingen, waar risicohouding een rol speelt, de achterban. Daar past een bredere consultatie bij
 • En tenslotte een analogie: grotere bedrijven hebben een OR, maar als de directie inzicht wil hebben in de medewerkerstevredenheid zal men nooit volstaan met het raadplegen van de OR, maar een bedrijfsbreed medewerkerstevredenheid onderzoek laten uitvoeren.

Natuurlijk bepalen we bij elk onderzoek naar risicohouding, in samenspraak met het bestuur van het fonds dan wel de werkgroep of commissie waaraan de voorbereiding daarvan is gedelegeerd, welke invulling van het onderzoek het best past bij het betreffende fonds.

Strategie

Strategische trajecten, waar onderzoek deel van uit maakt, met name in zakelijke en financiële dienstverlening

Hoogwaardig kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek (interviews, groepsdiscussies, arena- en lager huis sessies), vooral voor pensioenfondsen

Online onderzoek

Kwantitatief onderzoek (online), waarbij ik de regiefunctie vervul (adviseren over beste aanpak, samenstellen vragenlijst, aanspreekpunt, aansturen onderzoeksbureau, rapportage en presenteren van de resultaten) en samenwerk met Motivaction.

Voorzitterschap congres of seminar

Mijn brede kennis van marketing, marketing intelligence en financiële dienstverlening en een ruime ervaring met de rol als voorzitter vormen het fundament onder een succesvolle bijeenkomst