Header_small5

Waarom

Waarom

Onderzoek naar met name de risicohouding is voor pensioenfondsen uiterst relevant:

  • Inzicht in de risicohouding bij deelnemers en gepensioneerden wordt als gevolg van actuele ontwikkelingen en door de eisen van de toezichthouder steeds belangrijker. DNB verwacht binnen het huidige toetsingskader, dat pensioenfondsbesturen hun risicohouding bepalen en daar vormt de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden een belangrijke component van.
  • Belangrijk is om het strategisch beleggingsbeleid en de beleggingsrisico’s af te stemmen op de risicohouding van de deelnemers. Het gaat dan om de pijngrenzen ten aanzien van kortingen, de koopkracht in extreme scenario’s en een evenwichtige verdeling van het pensioenvermogen over de generaties.
  • Onderzoek naar de risicohouding reduceert de risico’s van het fonds (reputatie, aansprakelijkheid, toezichthouders) en vergroot het draagvlak onder de achterban.
  • Communicatie met de achterban van pensioenfondsen wordt de komende jaren belangrijker, zeker nu het nieuwe pensioenstelsel zich aandient. Dan zal er geen sprake meer zijn van toezeggingen over de hoogte van het toekomstig pensioen. Weten hoe deelnemers en gepensioneerden denken over zekerheid en risico in relatie tot hun pensioen is dan een onmisbaar vertrekpunt.
  • In het nieuwe pensioenstelsel dienen pensioenfondsen hun beleggingsrisico’s te toetsen aan de risicohouding van de deelnemers. Elke vijf jaar dient de risicohouding geactualiseerd te worden.

Peter Zegwaart helpt u om grip te krijgen op het perspectief van uw deelnemers en gepensioneerden en van daaruit te denken en te handelen. Zodat belangrijke beslissingen niet op drijfzand zijn gebaseerd, maar verankerd zijn in het denken en doen van uw achterban.

Onderzoek, en dan?

Onderzoek is een middel en geen doel op zich, ook niet als daar vanuit de toezichthouder een verplichting op rust. Om de uitkomsten van onderzoek onder uw deelnemers en gepensioneerden te kunnen duiden is focus en ervaring nodig. Het gaat om visie, de individuele vragen en uitkomsten kunnen overstijgen om het grote beeld te kunnen zien, stelling durven nemen en de resultaten in een context plaatsen. Alleen dan wordt onderzoek een waardevol instrument, dat u dicht op de huid van uw doelgroep brengt. 

Peter Zegwaart heeft met zijn brede en langdurige ervaring de expertise om die belofte waar te maken en ervoor te zorgen, dat u werkelijk begrijpt wat er speelt onder uw deelnemers en gepensioneerden en wat zij van hun pensioenfonds verwachten. Zodat u de beslissingen kunt nemen, die mede door hen worden gedragen. Dat zal het vertrouwen in pensioen en in pensioenfondsen terugbrengen.